Ажлын байрны зар

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын дүн

2015-11-03 17:38
Дэд захирлын туслах, номын сангийн эрхлэгчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын 5-р шат буюу ярилцлагын шалгалтын дүн

Хувийн дугаар

Ярилцлагын шалгалтын дүн

1

151102А01

Тэнцээгүй

2

151102А02

Тэнцсэн

3

151102А06

Тэнцээгүй

4

151102А08

Тэнцээгүй

5

151102А11

Тэнцээгүй

6

151102А12

Тэнцээгүй

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019