Үндсэн сургалт

Зүүн бүсийн ЕБС-ийн нийгмийн ажилтнууд “Хүүхэд хамгаалал, эрсдэлт бүлгийн хүүхэдтэй ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт сургалтад хамрагдаж байна

2014-05-22 11:18
Сургуулийн орчинд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж, хүүхдийн эрхийн хэрэгжилт, тэдний хөгжил, төлөвшил, оролцоог хангах, хүүхдийг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, нөхөн сэргээх, гэр бүл олон нийттэй хамтран ажиллах зэрэг өргөн цар хүрээнд ЕБС-ийн нийгмийн ажилтнууд ажилладаг.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019