Үндсэн сургалт

ЕБС, СӨБ-ын байгууллагад эхний жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь

2018-03-25 16:25

ЕБС, СӨБ-ын байгууллагад эхний жилдээ ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарийг энд товшиж татаж авна уу. 

ЖИЧ:  Сургалтын хуваарьт өөрчлөлт оруулсан тухай

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургуульд эхний жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарьт дараах өөрчлөлт оруулсныг үүгээр мэдэгдэж байна.  Үүнд:

  1. Булган, Архангай аймагт зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бага боловсролын багшийн болон Ховд, Архангай аймагт зохион байгуулахаар төлөвлөсөн сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулахаар
  2. Бага боловсрол, сургуулийн өмнөх боловсролын багшийн зарим ээлжийн сургалтын хугацааг 7 хоногоор урагшлуулахаар тус тус өөрчлөлт оруулсан болно.

Холбогдох багш нарт мэдээллийг уламжлан хүргэж, хуваарийн дагуу сургалтад бүрэн хамруулахад анхаарч ажиллана уу. 

СӨБ, бага боловсролын багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын шинэчилсэн хуваарийг энд товшиж татаж авна уу. 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019