Сайдын тушаал

Нийт: 12. 1-10 харуулав

ЕБС-ын ахлах ангид 2017-2018 оны хичээлийн жилд мөрдөх сургалтын төлөвлөгөө

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ТУШААЛ А/61...

ЕБС, цэцэрлэгийн багш, удирдах болон бусад ажилтны ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2007 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлын норм тогтоох, багш, зарим албан тушаалтны цалин хөлсийг тооцож олгох журам батлах тухай" 307/91/237 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:...

А-60 тушаал /А-299 тушаалд нэмэлт оруулсан/

А-60 тушаал /А-299 тушаалд нэмэлт оруулсан/...

А-299 Сургуулийн ажилтны үнэлгээ

А-299 Сургуулийн ажилтны үнэлгээ...

А-309 Журам загвар шинэчлэн батлах тухай

А-309 Журам загвар шинэчлэн батлах тухай...

А-305 Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох хасах журам

А-305 Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох хасах журам...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018