Байгууллагын зорилго, бүтэц

Байгууллагын зорилго, бүтэц

2014-04-03 19:56

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт

Эрхэм зорилго

Боловсролын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг боловсролын хөгжлийн бодлого болон нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан, орчин үеийн мэдээлэл харилцааны технологид суурилж, олон улсын стандартад нийцүүлэн  зохион байгуулж, багшаар дамжуулан  боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд оршино.

 

Байгууллагын чиг үүрэг

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт нь үндэсний түвшинд ЕБС, СӨБ-ын багш, удирдах болон бусад ажилтны мэргэжлийг боловсролын хөгжлийн бодлого болон тэдний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан  үндсэн, төрөлжсөн, онлайн зайны хэлбэрээр мэргэжил дээшлүүлэх байнгын сургалтыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий сургалт, арга зүй, судалгааны байгууллага мөн.

 

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018