Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө

Багшийн хөгжил | 2017-01-30

 JICA, БСШУСЯ, ХНХЯ-ны хамтарсан " Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл"

Тэгш хамруулан сургах боловсролын хүрээнд хүүхэд бүрийн хувийн онцлогийг сургалтанд харгалзах нь хамгийн чухал билээ. Тухайн хүүхэд тодорхой хугацаанд эзэмших бодит боломжтой зорилгуудыг тусган бичгээр үйлдсэн баримт бичгийг ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө   /ГСТ/ гэнэ.

  • Хүүхдэд байгаа нөөц мэдлэг чадварыг тогтоох ,оношлох
  • Хүүхдэд тулгарч буй бэрхшээлийг тодорхойлох
  • Бэрхшээлийг даван туулах арга зам зорилго тодорхойлох
  • Хүүхдийг амжилт зорилгод  хүргэх үйл ажиллагаа, цаг хугацааны хүрээг тогтоох
  • Хүүхдийн хөгжлийн  /боловсрол , эрүүл мэнд, харилцаа, нийгэмшихүй өөртөө үйлчлэх,  хүмүүжил төлөвшил /  шинэ түвшинд хүргэх  үйлдэл  алхамуудыг  зөв эрэмбэлэх
  • Хүүхдийн хөгжлийн ахицыг үнэлэх арга зам  тогтоох  зэрэг үе шатыг багтаасан байдаг.    

Та бүхэнд "Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх   эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах нь" төслийн багаас гаргасан  ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөөний загварыг толилуулж байна. Анги доторхи тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулан сургаж хөгжүүлэхдээ ашиглаарай . 

Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөөний шинэчилсэн загварыг FILE_1 дарж татаж авна уу.

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?