Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

СӨББ, ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтыг цаасаар өгсөн иргэдийн дүн

2014-08-14

СӨББ, ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын үед интернет ба цахилгаан тасрах, компьютер гацсан зэрэг тохиолдолд цаасан материалаар шалгалтыг авсан билээ. Уг цаасан материалаар шалгалт өгсөн иргэдийн дүн гарлаа.

ЕБС-ийн багшаар ажиллах иргэдийн цаасаар авсан шалгалтын дүн

Ээлж Шалгалт өгч буй байршил Хувийн код Гүйцэтгэ-лийн хувь Тэнцсэн эсэх
1 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДВ011003 60.0 тэнцээгүй
2 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДБ041205 47.5 тэнцээгүй
3 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЕ101212 57.5 тэнцээгүй
4 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДК110502 67.5 тэнцээгүй
5 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДК112221 52.5 тэнцээгүй
6 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДД091019 32.5 тэнцээгүй
7 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДВ112406 62.5 тэнцээгүй
8 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ022741 62.5 тэнцээгүй
9 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДБ012709 55.0 тэнцээгүй
10 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДД102415 50.0 тэнцээгүй
11 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЗ050206 62.5 тэнцээгүй
12 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ПИ050707 52.5 тэнцээгүй
13 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ070809 67.5 тэнцээгүй
14 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДК081106 85.0 тэнцсэн
15 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДК051606 62.5 тэнцээгүй
16 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДК102808 52.5 тэнцээгүй
17 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЕ122906 67.5 тэнцээгүй
18 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДБ041601 65.0 тэнцээгүй
19 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ031301 72.5 тэнцсэн
20 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЕ092203 75.0 тэнцсэн
21 ЕБС 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ021310 57.5 тэнцээгүй
22 ЕБС 1-р ээлж Баянзүрх 84-р сургууль ВТ012102 52.5 тэнцээгүй
23 ЕБС 1-р ээлж Баянзүрх 84-р сургууль ФВ101206 57.5 тэнцээгүй
24 ЕБС 1-р ээлж Баянзүрх 84-р сургууль хй061206 52.5 тэнцээгүй
25 ЕБС 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин ШЗ030224 57.5 тэнцээгүй
26 ЕБС 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин ВЕ082609 62.5 тэнцээгүй
27 ЕБС 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин ОЮ083123 45.0 тэнцээгүй
28 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЛ072203 37.5 тэнцээгүй
29 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДК081601 42.5 тэнцээгүй
30 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДП072909 40 тэнцээгүй
31 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ041605 50 тэнцээгүй
32 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЙ101408 52.5 тэнцээгүй
33 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ052061 50 тэнцээгүй
34 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДО050301 45 тэнцээгүй
35 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДК112401 47.5 тэнцээгүй
36 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ112004 52.5 тэнцээгүй
37 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕК120201 52.5 тэнцээгүй
38 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДБ101020 47.5 тэнцээгүй
39 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕА063005 57.5 тэнцээгүй
40 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЕ042902 47.5 тэнцээгүй
41 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕК050502 55 тэнцээгүй
42 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДМ060701 55 тэнцээгүй
43 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЗ031703 60 тэнцээгүй
44 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДО110807 57.5 тэнцээгүй
45 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЭ032901 52.5 тэнцээгүй
46 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДП122909 47.5 тэнцээгүй
47 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 91042801 57.5 тэнцээгүй
48 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДБ051305 45 тэнцээгүй
49 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕС012606 47.5 тэнцээгүй
50 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ИС101201 52.5 тэнцээгүй
51 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕК042404 52.5 тэнцээгүй
52 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ИЗ011926 47.5 тэнцээгүй
53 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕБ072908 42.5 тэнцээгүй
54 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДО011003 55 тэнцээгүй
55 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЭ041004 60 тэнцээгүй
56 ЕБС 3-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЙ020106 47.5 тэнцээгүй
57 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЙР021449 65 тэнцээгүй
58 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЛБ031404 62.5 тэнцээгүй
59 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 НИ042505 70 тэнцсэн
60 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕБ052903 47.5 тэнцээгүй
61 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕС072629 52.5 тэнцээгүй
62 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЮ062401 57.5 тэнцээгүй
63 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЛ042915 57.5 тэнцээгүй
64 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 СО102808 57.5 тэнцээгүй
65 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕБ050406 42.5 тэнцээгүй
66 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЙ100206 47.5 тэнцээгүй
67 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 РЭ033022 55 тэнцээгүй
68 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕВ091104 55 тэнцээгүй
69 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЭ051918 45 тэнцээгүй
70 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЮ042303 40 тэнцээгүй
71 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЕ041007 40 тэнцээгүй
72 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕМ102313 52.5 тэнцээгүй
73 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕУ081216 60 тэнцээгүй
74 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ТК062901 55 тэнцээгүй
75 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЦ080105 67.5 тэнцээгүй
76 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕГ030608 62.5 тэнцээгүй
77 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕС010407 45 тэнцээгүй
78 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЭ101809 52.5 тэнцээгүй
79 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЙЮ021767 62.5 тэнцээгүй
80 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕГ021804 55 тэнцээгүй
81 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕГ032901 52.5 тэнцээгүй
82 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕЮ072901 47.5 тэнцээгүй
83 ЕБС 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕН071009 40 тэнцээгүй
84 ЕБС 2-р ээлж УБ, Сонгинохайрхан Ирээдүй 1-р ахлах Ирээдүй 2-р ахлах ДЖ052503 55.0 тэнцээгүй
85 ЕБС 2-р ээлж УБ, Сонгинохайрхан Ирээдүй 1-р ахлах Ирээдүй 2-р ахлах НХ022101 47.5 тэнцээгүй
86 ЕБС 2-р ээлж УБ, Сонгинохайрхан Ирээдүй 1-р ахлах Ирээдүй 2-р ахлах ДЮ051272 50.0 тэнцээгүй
87 ЕБС 2-р ээлж УБ, Сонгинохайрхан Ирээдүй 1-р ахлах Ирээдүй 2-р ахлах УК030103 55.0 тэнцээгүй
88 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ072605 60.0 тэнцээгүй
89 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ090666 62.5 тэнцээгүй
90 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЛ042319 57.5 тэнцээгүй
91 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ042301 40.0 тэнцээгүй
92 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДН040706 52.5 тэнцээгүй
93 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ022006 42.5 тэнцээгүй
94 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ052025 62.5 тэнцээгүй
95 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ111201 47.5 тэнцээгүй
96 ЕБС 2-р ээлж УБ, Сонгинохайрхан Ирээдүй 1-р ахлах Ирээдүй 2-р ахлах УА051103 52.5 тэнцээгүй
97 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДП120406 55.0 тэнцээгүй
98 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДК122901 60.0 тэнцээгүй
99 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЗ031005 60.0 тэнцээгүй
100 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДК062707 55.0 тэнцээгүй
101 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЛ100301 47.5 тэнцээгүй
102 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДО111214 47.5 тэнцээгүй
103 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ИЖ071013 47.5 тэнцээгүй
104 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЗ040118 55.0 тэнцээгүй
105 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ012288 50.0 тэнцээгүй
106 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДИ062007 52.5 тэнцээгүй
107 ЕБС 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЮ072663 65.0 тэнцээгүй
108 ЕБС 2-р ээлж УБ, Сонгинохайрхан Ирээдүй 1-р ахлах Ирээдүй 2-р ахлах нт060204 45.0 тэнцээгүй
109 ЕБС 2-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЛД050808 47.5 тэнцээгүй
110 ЕБС 2-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 УД020707 57.5 тэнцээгүй

СӨББ-д багшаар ажиллах иргэдийн дүн

Ээлж Шалгалт өгч буй байршил Хувийн код Гүйцэтгэ-лийн хувь Тэнцсэн эсэх
1 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин шинэ эхлэл Сэтгэмж ЙС090726 55.0 тэнцээгүй
2 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин шинэ эхлэл Сэтгэмж ДЮ062303 60.0 тэнцээгүй
3 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин шинэ эхлэл Сэтгэмж ЧБ122506 42.5 тэнцээгүй
4 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин шинэ эхлэл Сэтгэмж АО051801 52.5 тэнцээгүй
5 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин шинэ эхлэл Сэтгэмж МФ071503 47.5 тэнцээгүй
6 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин шинэ эхлэл Сэтгэмж АГ112506 95.0 тэнцсэн
7 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин шинэ эхлэл Сэтгэмж РЛ120503 55.0 тэнцээгүй
8 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин шинэ эхлэл Сэтгэмж РЭ032862 55.0 тэнцээгүй
9 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин шинэ эхлэл Сэтгэмж ОС030601 67.5 тэнцээгүй
10 1-р ээлж Бусад ЧК052205 32.5 тэнцээгүй
11 1-р ээлж УБ, Баянгол Шинэ эрин шинэ эхлэл Сэтгэмж УК121102 70.0 тэнцсэн
12 2-р ээлж УБ, Сонгинохайрхан Ирээдүй 1-р ахлах Ирээдүй 2-р ахлах ГМ012600 87.5 тэнцсэн
13 2-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЗ092104 50.0 тэнцээгүй
14 2-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕН012502 72.5 тэнцсэн
15 2-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕН012026 67.5 тэнцээгүй
16 2-р ээлж УБ, Сонгинохайрхан Ирээдүй 1-р ахлах Ирээдүй 2-р ахлах шу050820 52.5 тэнцээгүй
17 2-р ээлж УБ, Сонгинохайрхан Ирээдүй 1-р ахлах Ирээдүй 2-р ахлах НШ080901 52.5 тэнцээгүй
18 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ЕМ080161 70.0 тэнцсэн
19 3-р ээлж Дорноговь 5-р сургууль дээр 20 20 ШУ030700 65.0 тэнцээгүй
20 4-р ээлж Говь-Алтай Боловсролын газарт ДЙ021600 67.5 тэнцээгүй
Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?