Нэвтрэх | Цахим хуудасны бүтэц | Тусламж

Мэргэжлийн зэрэг олгох журмыг хэрэгжүүлэх зарим зохицуулалт

Мэргэжлийн зэрэг | 2014-05-13

БСШУ-ны сайдын 2008 оны 73 тоот тушаалаар батлагдсан “СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, удирдах ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгох журам” 2013 онд шинэчлэгдэж, “СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгох журам” нэртэйгээр Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 305 дугаар тушаалаар батлагдан 2013 оны 1 дүгээр сараас эхлэн хэрэгжиж байна.

Тус институт нь 2013 онд багш нарт мэргэжлийн “Зөвлөх” зэрэг олгохдоо шинэ журмын хэрэгжих хугацаа болоогүй байсантай холбогдуулан, шинэ ба хуучин хоёр журмын шалгуурыг үндэслэн “шилжилтийн түр шалгуур” боловсруулж, БМДИ-ийн захирлын А/78 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталж мөрдсөн билээ.

2014 оны хувьд шинэ журам үйлчлэх цаг хугацаа болсон хэдий ч багш нарт мэргэжлийн зэрэг олгох зарим шалгуурын хэрэгжих бодит нөхцөл бүрдээгүй байна. Шинэ журмаар багш нарт мэргэжлийн зэрэг олгоход шаардагдах материал хүлээж авах цаг хугацаа болсонтой холбогдуулан мэргэжлийн зөвлөх зэрэг олгоход 2013 онд мөрдсөн “түр шалгуур”-ыг та бүхэнд толилуулж байна. Үүнийг орон нутгийн хэмжээнд багш нарт мэргэжлийн “тэргүүлэх” зэрэг олгох болон “зөвлөх” зэрэгт нэр дэвшиж байгаа багш нарын материалыг хүлээн авахад баримжаа болгон ашиглахыг зөвлөж байна. Мэргэжлийн “зөвлөх” зэргийн болзол хангахад багш нар өөрсдийн арга туршлага, шинэ технологийг “Технологийн үндэсний сан”-д байршуулсан байх учиртай. Гэхдээ энэ санд багш нар арга туршлага, технологио байршуулах нөхцөл хараахан бүрдээгүй байгаатай холбогдуулан  багш нарт өөрсдийн боловсруулсан хөтөлбөр, арга аргачлалыг “Багшийн хөгжил” портал сайтад байршуулсан байхыг зөвлөж байна.

 (БМДИ-ийн захирлын 2013 оны А/78 тоот тушаалын холбогдох хэсгийг хавсаргав.

 

Багшийн хөгжил.
Багшийн хөгжил.
Боловсролын байгууллагууд
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл
Насан туршийн боловсролын үндэсний төв
Боловсролын үнэлгээний төв
Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
Монгол Улсын Их Сургууль
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Сургалтын төрийн сан
Шинжлэх ухаан технологийн сан
Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний сан
Боловсролын хүрээлэн
Нийслэл
Дархан-Уул аймгийн боловсролын газар
Орхон аймгийн боловсролын газар
Баян-Өлгий аймгийн боловсролын газар
Хэнтий аймгийн боловсролын газар
Увс аймгийн боловсролын газар
Хөвсгөл аймгийн боловсролын газар
Говь-Алтай аймгийн боловсролын газар
Завхан аймгийн боловсролын газар
Булган аймгийн боловсролын газар
Сэлэнгэ аймгийн боловсролын газар
Баянхонгор аймгийн боловсролын газар
Архангай аймгийн боловсролын газар
Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар
Өмнөговь аймгийн боловсролын газар
Дундговь аймгийн боловсролын газар
Төв аймгийн боловсролын газар
Дорнод аймгийн боловсролын газар
Дорноговь аймгийн боловсролын газар
Сүхбаатар аймгийн боловсролын газар
Говьсүмбэр аймгийн боловсролын газар
Ховд аймгийн боловсролын газар
Хан-уул дүүргийн боловсролын газар
Баянгол дүүргийн боловсролын газар
Баянзүрх дүүргийн боловсролын газар
Чингэлтэй дүүргийн боловсролын газар
Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын газар
Налайх дүүргийн боловсролын газар
Багануур дүүргийн боловсролын газар
Багахангай дүүргийн боловсролын газар
Сүхбаатар дүүргийн боловсролын газар
ЧӨЛӨӨТ БУЛАН

Санал асуулга

  • Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хүчин зүйлийг сонгоно уу?