Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш 4-өөс дээш ба 5-аас доош хичээлийн жил ажиллаж байгаа багш нар хамрагдах бөгөөд үүнийг нийгмийн даатгалын дэвтэр дээрх даатгал төлсөн тухай бичилтээр нотлоно.

2008 онд Боловсролын багц хуулиуд шинэчлэгдэх үед Дээд боловсролын тухай хууль, Бага, дунд боловсролын тухай хууль, Мэргэжлийн боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль зэрэгт "Багш нь багшлах эрхтэй байна." гэсэн заалт орсон байдаг. 

Энэ заалт нь анх удаагаа багшаар ажилд орж байгаа иргэдийн хувьд хууль зөрчигдөж байсан тул 2013 оны БШУ-ны сайдын А/305 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам"-д Багшлах эрх нь дараах 2 хэлбэртэй байхаар зааснаар хууль бүрэн биелэх боломжтой болсон юм. Үүнд:

  • -Багшаар ажиллах эрх
  • -Багшлах эрх

Багшаар ажиллах эрх олгох үндэсний зөвлөлийн шийдвэрээр "Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт" зохион байгуулагддаг бөгөөд уг шалгалтад тэнцсэн иргэд "Багшаар ажиллах эрх"-тэй болж, багш мэргэжлээр ажиллаж болно.

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхийн тухай БШУ-ны сайдын 2013 оны А/305 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам" дээр заасан байдаг. Энэ журам нь 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн тул үүнээс урьд багшлаж байсан багш нар "Багшлах эрх"-ийн үнэмлэхээ авч амжаагүй байсан бол Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад орж үнэмлэх авах албагүй бөгөөд материалаа бүрдүүлж, "Багшлах эрх" авах болно.

Багшаар ажиллах эрхийн үнэмлэхтэй багш нар эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад сууж, шалгалтад тэнцсэнээр багшлах эрх авах боломжтой болно. Үүний дараа Багшлах эрх олгуулах хүсэлтийн маягтийг ЕБС, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, боловсролын газраар цохуулан шаардагдах материалын хамт ирүүлснээр багшлах эрхийн үнэмлэхээ авна.Багшаар ажиллах эрхийн үнэмлэхтэй багш нар эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад сууж, шалгалтад тэнцсэнээр багшлах эрх авах боломжтой болно. Үүний дараа Багшлах эрх олгуулах хүсэлтийн маягтийг ЕБС, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, боловсролын газраар цохуулан шаардагдах материалын хамт ирүүлснээр багшлах эрхийн үнэмлэхээ авна.Багшаар ажиллах эрхийн үнэмлэхтэй багш нар эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад сууж, шалгалтад тэнцсэнээр багшлах эрх авах боломжтой болно. Үүний дараа Багшлах эрх олгуулах хүсэлтийн маягтийг ЕБС, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, боловсролын газраар цохуулан шаардагдах материалын хамт ирүүлснээр багшлах эрхийн үнэмлэхээ авна.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтын бүртгэлийг www.burtgel.itpd.mn цахим хаяг дээр авч байгаа билээ. Уг бүртгэлд ажилласан жилээ баталгаажуулахын тулд Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн бүх хуудас, мөн өмнө нь байсан дэвтэрийн хуудсуудыг ч оруулсан байх хэрэгтэй.БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтын бүртгэлийг www.burtgel.itpd.mn цахим хаяг дээр авч байгаа билээ. Уг бүртгэлд ажилласан жилээ баталгаажуулахын тулд Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн бүх хуудас, мөн өмнө нь байсан дэвтэрийн хуудсуудыг ч оруулсан байх хэрэгтэй.БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтын бүртгэлийг www.burtgel.itpd.mn цахим хаяг дээр авч байгаа билээ. Уг бүртгэлд ажилласан жилээ баталгаажуулахын тулд Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн бүх хуудас, мөн өмнө нь байсан дэвтэрийн хуудсуудыг ч оруулсан байх хэрэгтэй.БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтын бүртгэлийг www.burtgel.itpd.mn цахим хаяг дээр авч байгаа билээ. Уг бүртгэлд ажилласан жилээ баталгаажуулахын тулд Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн бүх хуудас, мөн өмнө нь байсан дэвтэрийн хуудсуудыг ч оруулсан байх хэрэгтэй.БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтын бүртгэлийг www.burtgel.itpd.mn цахим хаяг дээр авч байгаа билээ. Уг бүртгэлд ажилласан жилээ баталгаажуулахын тулд Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн бүх хуудас, мөн өмнө нь байсан дэвтэрийн хуудсуудыг ч оруулсан байх хэрэгтэй.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтын хуваарь www.itpd.mn цахим хуудас дээр зарлагдахын зэрэгцээ аймаг, дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэсүүд руу албан бичиг илгээж мэдэгдэнэ.БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтын хуваарь www.itpd.mn цахим хуудас дээр зарлагдахын зэрэгцээ аймаг, дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэсүүд руу албан бичиг илгээж мэдэгдэнэ.БМДИ-ээс зохион байгуулдаг 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтын хуваарь www.itpd.mn цахим хуудас дээр зарлагдахын зэрэгцээ аймаг, дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэсүүд руу албан бичиг илгээж мэдэгдэнэ.

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018