БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Нийт: 67. 11-20 харуулав

Үр дүнгийн үнэлгээ хийхэд юу анхаарах вэ?

Үнэлгээний шалгуурыг хангаж буй эсэхийг үр дүнгийн үнэлгээгээр тодорхойлно. Үнэлгээ хийх хугацаа, арга хэлбэрээс үл хамаарч үр дүнгийн үнэлгээний гүйцэтгэлийн хувь нь тухайн суралцагчийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын түвшнийг илэрхийлнэ....

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд суурилсан өөрийн үнэлгээ

“Аливаа үйл ажиллагааг сайжруулах үндсэн асуудал бол үнэлгээ юм”. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ гэдэг нь хөтөлбөр төлөвлөсний дагуу зорилго, зорилго, зорилтдоо хүрсэн эсэхийг сургалт, үйл ажиллагааны явцад шалган нотлох баримтаар батлахыг хэлнэ....

Сургалтын үйл ажиллагаан дахь багшийн үүрэг

Байгууллагын албан ёсны менежерээс гадна тэнд ажилладаг хүн бүрийн менежментийн үүрэг өсөн нэмэгдсээр байна....

Багш ямар хөтөлбөр төлөвлөлтүүд хийх вэ?

Хичээлийн хөтөлбөр нь тухайн хичээлийг хөтлөхөд зориулагдсан төлөвлөгөө бөгөөд хичээлийн бүхий л элемент, үйл ажиллагааг багтаасан баримт бичиг юм.(Allan A.Glatthorn and others, 2012)...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019