БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Үр дүнгийн үнэлгээнээс багш ямар мэдээлэл цуглуулж болох вэ?

2019-07-30 14:10
  • Хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, үр дүнгээ эргэн харах
  • Анхны төлөв байдал буюу оношилгоо, явцын үнэлгээнд үндэслэсэн суралцагчийн ахиц, амжилтыг илрүүлэх
  • Суралцагчийн хүрсэн бодит түвшнийг тогтоох
  • Суралцагч юу мэдэж, чадаж байгаа, юуг мэдэхгүй, чадахгүй байгаа, ямар дэмжлэг хэрэгтэйг илрүүлэх, мэдээлэх /суралцагч, эцэг эх, асран хамгаалагч/
  • Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, хандлага, төлөвшилд ахиц гаргахад чиглэх
  • Үр дүнд үндэслэн цаашдын үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, сайжруулах боломжтой болно

Үнэлгээний үр дүнг сургалтын чанарыг сайжруулах, суралцагчийн хөгжил, ахиц амжилтыг нэмэгдүүлэх, багш өөрийн үйл ажиллагаанд анализ хийн сайжруулах суурь мэдээлэл болгон ашиглахын тулд байнгын тасралтгүй бүтээлч эргэх холбоог бүхий үйл ажиллагаа чухал байна.

 Эх сурвалж: Багшийн хөгжил-Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын гарын авлагаас-1

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019