БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Суралцагчийн үнэлгээний үр дүнг багшлахуйд тусгах нь

Суралцагчийг үнэлсэн үнэлгээний үр дүн таны ажилд юуг хэлж өгөх вэ?

Сургалтын хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, хүүхэд бүрийн хөгжлийн түвшнийг бодитой тодорхойлох, суралцахуйд тулгамдаж буй асуудлыг илрүүлэх, улмаар багш нар суралцахуйг дэмжих сургалтын арга, технологийг оновчтой төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд үнэлгээний шинэчлэлийн гол зорилго оршино.

Үнэлгээ нь суралцагчид тухайн судлагдахууныг судлах явцад болон судалсны дараагаар эзэмшсэн байх мэдлэг чадварыг хэр эзэмшсэн болохыг тодорхойлох үүднээс хийгдэж буй сургалтын нэг хэсэг юм.

Үнэлгээ гэдэг нь сургах үйл явц болон суралцах үйл ажиллагаа хэрхэн хэрэгжиж ямар үр дүнд хүрснийг мэдэхийн тулд багш сурагчийн хамтран тодорхой зорилго бүхий үйл ажиллагаа зохион байгуулж мэдээлэл цуглуулах үйл явц юм.

Үнэлгээг зохистой ашиглах нь багшлахуй болон суралцахуйн үйл ажиллагаандаа хариуцлагатай хандахад багш, сурагчийг уриалан дууддаг. Үнэлгээ нь дараах 4 үе шаттай 

  • Үнэлгээг төлөвлөх
  • Оношлах үнэлгээ
  • Явцын үнэлгээ
  • Үр дүнгийн үнэлгээ

Гэтэл үнэлгээг зөвхөн дүгнэх гэсэн утгаар сургалтын дараа хэрэглэж байдал зонхилдгоос суралцагчид төдийгүй эцэг, эхчүүд дүн авахын төлөө сурч буй мэт боловсролын зорилгыг буруу ойлгоход хүргэдэг.

2018 онд батлагдсан “ЕБС-ийн суралцагчийн болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”д “Суралцагчийн үнэлгээ нь тэдний эзэмшсэн мэдлэг чадварын ахиц, төлөвшил хандлагын өөрчлөлтийг тооцох, сургууль багшийн үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх, сургалтын чанар үр дүнг сайжруулахад чиглэгдэнэ” мөн үнэлгээ нь оношлох, явцын, үр дүнгийн гэсэн төрөлтэй, шалгуурт суурилсан байна хэмээн заасан.

Эх сурвалж: Багшийн хөгжил-Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын гарын авлагаас-1

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 1633
  • Өчигдөр 4988
  • Сүүлийн 7 хоног 1633
  • Энэ сард 149147
  • Нийт 280762

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019