БАГШ ЯРЬЖ БАЙНА

Багшлахуйг үзэх үзэл, хандлага ямар байх ёстой вэ?

2019-05-31 10:14

Өнөөдөр дэлхий дахины боловсрол судлалд конструктив үзэл баримтлал давамгайлж байна. Энэхүү үзэл баримтлал суралцахуйг багшаас сурагчид мэдлэг дамжуулах механик үйлдэл биш суралцагч өөрөө мэдлэг бий болгон баяжуулах бүтээлч үйл явц болохыг онцолдог. Суралцагч бол өөрөө мэдлэгийг бүтээгч субьект учир багшлах үйл ажиллагаа тодорхой багаж зэвсэг, өндөр технологийн хүчээр аливаа зүйл бүтээх механик үйлдэл биш суралцагчдад гадаад орчин болон дотоод ертөнцөд нь нөлөөлөх байдлаар өөрийг нь оролцуулах, бүтээлгэх динамик үйл ажиллагаа гэж үзэж байна. Тиймээс сурах гэдэг нь бодит амьдрал, практик дээрх харилцан үйлчлэлийн үр дүнд утга бүтээх, тайлбарлах, ойлгох процесс. Суралцагч тэгэхээр сургах үйлийн обьект биш өөрийн гэсэн эрх бүхий хүн, субьект гэж ойлгох хэрэгтэй. Багш суралцахуйн мөн чанарыг ингэж ойлговол суралцагч болон суралцах үйлд хандах хандлага эрс өөрчлөгдөж, суралцагчтай харилцах харилцаа ч өөрчлөгдөх болно. Багшлахуйг үзэх үзэл, хандлагаа тодорхойлохын нэг арга бол суралцахуйн мөн чанар, зүй тогтол болон багш, суралцагч тэдгээрийн хоорондын харилцааг хэрхэн үзэж байгаагаа тандах явдал юм.

 

Мэдээллийн эх сурвалж: Багшийн хөгжил мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын гарын авлагаас

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019